Algemene voorwaarden Timmer aan Taal

Artikel 1: algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers respectievelijk hun rechtsopvolgers m.b.t. de dienstverlening en het ontwikkelen of aanleveren  van lesmateriaal (hierna te noemen: aanbod).
 2. Onder opdrachtgever wordt verstaan: de (rechts- )persoon die Timmer aan Taal opdracht geeft een aanbod te verzorgen.
 3. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Timmer aan Taal.
 4. Onder opdracht wordt verstaan: de tussen Timmer aan Taal en opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst met al de daarop betrekking hebbende documenten en bijlagen, waarin de gemaakte afspraken worden omschreven.

Artikel 2: opdrachtaanvaarding

 1. Opdrachtnemer aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor het de kwalificaties bezit. Degene(n) die namens opdrachtnemer een opdracht uitvoert, bezit door opleiding, kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen de kwaliteiten om op doelmatige wijze de opdracht uit te kunnen voeren.
 2. Opdrachtnemer dient zodanige omstandigheden te scheppen dat alle personen bij opdrachtgever die aan de uitvoering van de opdracht dienen mede te werken, duidelijk weten wat die medewerking inhoudt.

Artikel 3: totstandkoming opdracht

 1. Opdrachtnemer verplicht zich vóór het uitvoeren van het aanbod alle benodigde informatie te verzamelen die redelijkerwijs nodig is voor een goede opdrachtuitvoering. Opdrachtgever dient naar beste weten ruim voor de datum van uitvoering alle informatie verstrekt te hebben, die nodig is voor een goede ontwikkeling en uitvoering van de opdracht.
 2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen zich zodoende een beeld vormen van het opleidingsvraagstuk, van de omvang van het opleidingstraject en de mogelijke resultaten daarvan. Bij de totstandkoming van de opdracht hoort een duidelijke omschrijving van hetgeen opdrachtnemer zal leveren. Deze omschrijving gebeurt in de regel schriftelijk en wordt per mail aan de opdrachtgever gestuurd. In de omschrijving moet in elk geval staan:
  a. De identiteit van de opdrachtgever (naam, adres en andere relevante gegevens)
  b. De identiteit en het adres van opdrachtnemer (naam, adres, KvK nummer, telefoon, email-adres)
  b. Een volledige en nauwkeurige omschrijving
  d. Voor welke doelgroep het aanbod bedoeld is
  e. De wijze van uitvoering van het aanbod.
  f. De wijze van uitvoering van het aanbod.
  g. Wanneer en waar het aanbod plaatsvindt. De tijdsduur van het aanbod, plus hoe vaak het aanbod wordt aangeboden en/of in welke periode
  h De prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en eventuele belastingen
  i. De wijze van betaling
  k. Het eigendomsrecht van de geboden of ontwikkelde producten
  j De afspraken m.b.t. annulering van de opdracht
  k. De algemene voorwaarden die opdrachtnemer hanteert
  l. Op welke wijze de opdracht definitief wordt. Doorgaans wordt een aanbod / offerte gedaan en krijgt opdrachtgever de benodigde tijd om intern te overleggen. Op het moment dat opdrachtgever definitief akkoord gaat met het aanbod c.q. de offerte, wordt dit per e-mail bevestigd, waarna de afspraken definitief zijn. Indien gewenst worden de afspraken c.q. de offerte schriftelijk in tweevoud en ondertekend per post opgestuurd, waarna 1 exemplaar ondertekend terug wordt gestuurd
  m. De offerte/het aanbod is geldig tot 1 jaar na de datum van dagtekening van de offerte

Artikel 4: faciliteiten

 1. Bij het ver­zor­gen van aan­bod op lo­ca­tie van op­dracht­ge­ver, wor­den tus­sen  op­dracht­ne­mer en op­dracht­ge­ver af­spra­ken ge­maakt over de voor­waar­den waar­aan de be­tref­fen­de lo­ca­tie moet vol­doen en de fa­ci­li­tei­ten die nood­za­ke­lijk zijn. Deze voor­waar­den ma­ken in­te­graal on­der­deel uit van de uit­ge­brach­te en door op­dracht­ge­ver goed­ge­keur­de of­fer­te.
 2. Als bij uit­voe­ring van het aan­bod blijkt dat niet aan de over­een­ge­ko­men voor­waar­den is vol­daan en daar­door de kwa­li­teit van het aan­bod niet meer door op­dracht­ne­mer kan wor­den ge­waar­borgd, be­houdt op­dracht­ne­mer zich het recht voor het aan­bod niet te ge­ven of te sta­ken. Des­on­danks is op­dracht­ge­ver ver­plicht tot be­ta­ling van het aan­bod, als ware het uit­ge­voerd.

Artikel 5: niet- nakoming of tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

 1. Als één van de par­tij­en een ver­plich­ting uit de over­een­komst niet na­komt, mag de we­der­par­tij de na­ko­ming van de daar­te­gen­over staan­de ver­plich­ting op­schor­ten. Bij ge­deel­te­lij­ke of niet-be­hoor­lij­ke na­ko­ming is op­schor­ting slechts toe­ge­staan, voor zo­ver de te­kort­ko­ming dat recht­vaar­digt.
 2. Op­dracht­ne­mer heeft het recht zich uit een op­dracht te­rug te trek­ken of de uit­voe­ring van een op­dracht te sta­ken, als op­dracht­ge­ver te­kort­schiet in de vol­doe­ning van een af­ge­spro­ken ver­plich­ting. Dit geldt niet wan­neer de te­kort­ko­ming van op­dracht­ge­ver van zo ge­rin­ge be­te­ke­nis is, dat een te­rug­trek­king van op­dracht­ne­mer niet ge­recht­vaar­digd is. In het ge­val van een te­rech­te tus­sen­tijd­se beëin­di­ging van de op­dracht, heeft op­dracht­ne­mer recht op com­pen­sa­tie in ver­band met reeds ge­maak­te kos­ten en nog te lij­den scha­de in ver­band met aan te to­nen be­zet­tings­ver­lies. Op­dracht­ne­mer zal geen scha­de­ver­goe­ding be­ta­len.
 3. Als één van de par­tij­en de over­een­komst niet na­komt, is de we­der­par­tij be­voegd de over­een­komst te ont­bin­den, ten­zij de te­kort­ko­ming ge­zien haar ge­rin­ge be­te­ke­nis de ont­bin­ding niet recht­vaar­digt.

Artikel 6: annulering door opdrachtgever

 1. An­nu­le­ring door op­dracht­ge­ver van de op­dracht, of van de me­de­wer­king van een do­cent is mo­ge­lijk tot 21 da­gen voor aan­vang van het aan­bod zon­der dat daar kos­ten te­gen­over staan. Bij an­nu­le­ring na 21 da­gen voor aan­vang van aan­bod is 100% van het af­ge­spro­ken be­drag ver­schul­digd, uit­ge­zon­derd de reis­kos­ten­ver­goe­ding in ver­band met de uit­voe­ring.
 2. Bij an­nu­le­ring van een op­dracht door op­dracht­ge­ver, waar­bij er spra­ke is van ont­wik­kel- of voor­be­rei­dings­kos­ten, heeft op­dracht­ne­mer het recht reeds ge­maak­te ont­wik­kel- of voor­be­rei­dings­kos­ten vol­le­dig in re­ke­ning te bren­gen. In dat ge­val dient op­dracht­ne­mer aan­ne­me­lijk te ma­ken dat deze ont­wik­kel- of voor­be­rei­dings­kos­ten in­der­daad ge­maakt zijn en om wel­ke kos­ten het gaat.
 3. Af­wij­king van de an­nu­le­rings­af­spra­ken is al­leen mo­ge­lijk in­dien dit uit­druk­ke­lijk is af­ge­spro­ken en schrif­te­lijk is be­ves­tigd. Do­cu­men­ten die per e-mail zijn ver­zon­den zijn in dit ver­band rechts­gel­dig.
 4. Bij an­nu­le­ring door op­dracht­ge­ver heeft op­dracht­ge­ver niet au­to­ma­tisch het recht op uit­voe­ring van het aan­bod of me­de­wer­king van een do­cent op een an­der mo­ment. Ver­plaat­sen van de op­dracht naar een an­der mo­ment geldt als an­nu­le­ring van de ge­plaatste or­der. An­nu­le­ring door op­dracht­ge­ver dient schrif­te­lijk of per e-mail te ge­schie­den.

Artikel 7: annulering door opdrachtnemer

 1. Op­dracht­ne­mer streeft er­naar een ge­pland aan­bod al­tijd door te la­ten gaan. Als door on­voor­zie­ne om­stan­dig­he­den de uit­voe­ring van een op­dracht moet wor­den ge­an­nu­leerd, zal door op­dracht­ne­mer in over­leg met op­dracht­ge­ver naar een op­los­sing wor­den ge­zocht, bij­voor­beeld door de uit­voe­ring van de op­dracht te ver­plaat­sen.
 2. In­dien door de an­nu­le­ring of ver­plaat­sing scha­de ont­staat voor op­dracht­ge­ver, is op­dracht­ne­mer voor deze scha­de niet aan­spra­ke­lijk.

Artikel 8: betaling en niet- tijdige betaling

 1. Op­dracht­ne­mer stuurt na uit­voe­ring van het aan­bod een fac­tuur, of bij uit­voe­ring op meer­de­re mo­men­ten in het jaar, meer­de­re (deel)fac­tu­ren voor reeds uit­ge­voerd aan­bod.
 2. Op­dracht­ge­ver is in ver­zuim van­af het ver­strij­ken van de be­ta­lings­da­tum. Be­ta­lings­ter­mijn is 21 da­gen na da­tum van dag­te­ke­ning van de fac­tuur. Op­dracht­ne­mer zendt na het ver­strij­ken van die da­tum een be­ta­lings­her­in­ne­ring en geeft op­dracht­ge­ver de ge­le­gen­heid bin­nen 10 werk­da­gen, na ont­vangst van deze be­ta­lings­her­in­ne­ring als­nog te be­ta­len.
 3. Als na het ver­strij­ken van de be­ta­lings­her­in­ne­ring nog steeds niet is be­taald, is op­dracht­ne­mer ge­rech­tigd ren­te en alle re­de­lij­ke kos­ten ter ver­krij­ging van vol­doe­ning, zo­wel de ge­rech­te­lij­ke als de bui­ten­ge­rech­te­lij­ke, te ver­ha­len op op­dracht­ge­ver.
 4. De ren­te mag in re­ke­ning wor­den ge­bracht van­af het ver­strij­ken van de be­ta­lings­da­tum en is ge­lijk aan de wet­te­lij­ke ren­te.
 5. Ge­du­ren­de de be­han­de­ling van een klacht of ge­schil con­form het in ar­ti­kel 17 en 18 be­paal­de, zal op­dracht­ne­mer het in re­ke­ning bren­gen van ren­te en in­vor­de­rings­kos­ten op­schor­ten.

Artikel 9: opschorting en verrekening

 1. In ge­val van tij­de­lij­ke on­mo­ge­lijk­heid tot na­ko­ming is op­dracht­ge­ver niet ge­rech­tigd tot op­schor­ting van de be­ta­ling.
 2. Op­dracht­ge­ver aan­vaardt aan­spra­ke­lijk­heid voor vor­de­rin­gen van op­dracht­ne­mer op doch­ter­maat­schap­pij­en en groeps­maat­schap­pij­en in de zin van ar­ti­kel 2:24a en 2:24b van het Bur­ger­lijk Wet­boek, van op­dracht­ge­ver.
 3. Op­dracht­ne­mer is ge­rech­tigd de uit­voe­ring van zijn werk­zaam­he­den op te schor­ten, zo­lang op­dracht­ge­ver je­gens op­dracht­ne­mer niet aan al zijn ver­plich­tin­gen heeft vol­daan, on­ver­min­derd de rech­ten die ver­der aan op­dracht­ne­mer toe­ko­men.

Artikel 10: tariefaanpassing

 1. Bij meer­ja­ri­ge op­drach­ten kan een tus­sen­tijd­se ver­an­de­ring van het ni­veau van lo­nen en kos­ten die nood­zaakt tot ta­rie­faan­pas­sing wor­den door­be­re­kend door op­dracht­ne­mer. In prin­ci­pe ge­beurt dit con­form de CBS-in­dex re­ge­lings­lo­nen voor ove­ri­ge dienst­ver­le­ning zo­als die is ge­pu­bli­ceerd door het CBS.
 2. Een der­ge­lij­ke aan­pas­sing wordt al­tijd voor de uit­voe­ring van het aan­bod met op­dracht­ge­ver ge­com­mu­ni­ceerd en schrif­te­lijk be­ves­tigd.

Artikel 11: intellectueel eigendom

 1. Al het les­ma­te­ri­aal in wel­ke vorm dan ook, die door op­dracht­ne­mer zijn ont­wik­keld en ge­bruikt voor de uit­voe­ring van de op­dracht, zijn au­teurs­rech­te­lijk be­schermd en blij­ven gees­te­lijk en ju­ri­disch ei­gen­dom van op­dracht­ne­mer.
 2. Het op maat gemaakte lesmateriaal waarmee gewerkt wordt in de lessen, is eigendom van de opdrachtgever doch is het verboden dit materiaal te vermenigvuldigen/ kopiëren, aan te passen of openbaar te maken zonder schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van op­dracht­ne­mer.

Artikel 12: aansprakelijkheid

 1. Op­dracht­ne­mer spant zich in de ge­ge­ven op­drach­ten naar bes­te in­zicht en ver­mo­gen en over­een­kom­stig de al­ge­me­ne voor­waar­den uit te voe­ren. Op­dracht­ne­mer staat in voor een goe­de kwa­li­teit van de uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den. Het (uit­ein­de­lij­ke) re­sul­taat is ech­ter even­zeer af­han­ke­lijk van fac­to­ren die bui­ten de in­vloed van op­dracht­ne­mer val­len, als dat het een ge­volg is van de ac­ti­vi­tei­ten van op­dracht­ne­mer. Op­dracht­ne­mer kan daar­om géén ga­ran­ties ge­ven met be­trek­king tot te ver­wach­ten re­sul­ta­ten van de door haar ver­rich­te werk­zaam­he­den.
 2. Op­dracht­ne­mer is slechts aan­spra­ke­lijk voor de te­kort­ko­min­gen in de uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den, voor zo­ver deze het ge­volg zijn van het niet in acht ne­men door op­dracht­ne­mer van zorg­vul­dig­heid, des­kun­dig­heid en het vak­man­schap waar­op bij het uit­voe­ren van de werk­zaam­he­den mag wor­den ver­trouwd. Voor an­de­re scha­de is op­dracht­ne­mer niet aan­spra­ke­lijk.

Artikel 13: vertrouwelijkheid

Op­dracht­ne­mer zal ten aan­zien van het ge­bruik van de aan hem in de op­lei­dings­re­la­tie ver­strek­te of ter ken­nis ge­ko­men ver­trou­we­lij­ke in­for­ma­tie ge­heim­hou­ding be­trach­ten. Op­dracht­ne­mer con­for­meert zich aan de gel­den­de pri­va­cy­wet­ge­ving.

Artikel 14: in dienst nemen van wederzijds personeel

 1. Geen van de be­trok­ken par­tij­en mag tij­dens de duur van de op­dracht(uit­voe­ring) of bin­nen 1 jaar na beëin­di­ging van de op­dracht(uit­voe­ring) per­so­neel van de we­der­par­tij in dienst ne­men of met dit per­so­neel over in­dienst­tre­ding on­der­han­de­len, dan in over­leg met de we­der­par­tij. Dit geldt ook voor me­de­wer­kers die op free­lan­ce ba­sis zijn in­ge­zet, zo­als zzp-ers.
 2. Bij over­tre­ding van deze be­pa­ling is de be­na­deel­de par­tij ge­rech­tigd tot het ver­ha­len van ge­le­den scha­de op de we­der­par­tij.

Artikel 15: gedragscode

Op­dracht­ne­mer is lid van de Beroepsvereniging van docenten Ne­der­land­s als Tweede Taal. www.bvnt2.org.

Artikel 16: kamer van koophandel

Op­dracht­ne­mer staat in­ge­schre­ven bij de Ka­mer van Koop­han­del Brabant, on­der in­schrijf­num­mer 57838429.

Artikel 17: vragen en klachten

 1. Vra­gen van ad­mi­ni­stra­tie­ve aard en vra­gen over de in­houd van het aan­bod wor­den door op­dracht­ne­mer be­ant­woord bin­nen een ter­mijn van 10 werk­da­gen, ge­re­kend van­af de da­tum van ont­vangst. Brie­ven of vra­gen die een voor­zien­baar lan­ge­re ver­wer­kings­tijd vra­gen, wor­den door op­dracht­ne­mer zo snel mo­ge­lijk en in ie­der ge­val bin­nen en­ke­le werk­da­gen be­ant­woord met een be­richt van ont­vangst en een in­di­ca­tie, wan­neer men een meer uit­voe­rig ant­woord kan ver­wach­ten.
 2. Klach­ten over de uit­voe­ring van de over­een­komst moe­ten tij­dig, vol­le­dig en dui­de­lijk om­schre­ven wor­den in­ge­diend bij op­dracht­ne­mer, na­dat op­dracht­ge­ver de ge­bre­ken heeft ge­con­sta­teerd of heeft kun­nen con­sta­te­ren. Kla­gen bin­nen twee maan­den is in elk ge­val tij­dig. Niet tij­dig in­die­nen van de klacht kan tot ge­volg heb­ben dat op­dracht­ge­ver zijn of haar rech­ten ter zake ver­liest.