Privacy statement Timmer aan Taal

Dit is de privacyverklaring van Timmer aan Taal, gevestigd te Tilburg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Brabant, on­der in­schrijf­num­mer 57838429, hierna te noemen: Timmer aan Taal.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met mij. Ik vind het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom heb ik in dit statement opgesteld hoe ik met uw persoonsgegevens omga en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan martine@timmeraantaal.nl.

Timmer aan Taal respecteert de privacy van al haar (contactpersonen van) relaties, klanten, opdrachtgevers, haar medewerkers, leveranciers en websitebezoekers. Ik draag er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens bij mij vertrouwelijk worden behandeld en beveiligd in overeenstemming met mijn privacybeleid. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

In dit privacy statement leg ik graag aan u uit welke persoonlijke gegevens ik van u verzamel en vastleg, op welk moment en voor welke doeleinden. Ook maak ik helder inzichtelijk aan wie ik uw gegevens verstrek en wie ik deze laat verwerken. Daarbij is er een duidelijke omschrijving van uw rechten en plichten en waar u terecht kunt. Neem deze daarom zorgvuldig door.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Timmer aan Taal. Ik ben niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website accepteert u mijn privacybeleid.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Timmer aan Taal KvK-nummer: 57838429 Telefoon: 06-23329034 e-mail: martine@timmeraantaal.nl. Post: Carré 141, 5017JG Tilburg.

Welke gegevens verzamel ik van u?
Ik verzamel en verwerk persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van mijn diensten. U mag deze vrijwillig verstrekken, maar voor enkele gegevens heb ik een wettelijke verplichting om deze te verzamelen en te verwerken. Ik gebruik deze gegevens om mijn dienstverlening te verbeteren, zorg te dragen dat mijn dienstverlening het beste aansluit op uw wensen en verwachtingen en om te kunnen voldoen aan de verwachtingen of verplichtingen die ik heb. Op het moment dat u bij mij terecht komt, verzamel ik vrijwel direct gegevens van u. Dit kan zijn doordat u een bezoek brengt aan mijn website, u zich inschrijft of u mij ontmoet. Een contactformulier hebt ingevuld, u zich hebt aangemeld voor een product, een opdracht hebt gegeven of andere aanvragen doet voor één van mijn producten en/of diensten. Er zal aan u gevraagd worden bepaalde gegevens in te vullen. Ik verwerk alléén de gegevens die u zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

- Telefoonnummer

- Website

- Bedrijfsnaam

- Straat en huisnummer

- Postcode en woonplaats

- KvK nummer

- Btw nummer

- Deelnemersinformatie

- Contactpersonen.

Wat zijn de juridische gronden, doeleinde, voor het gebruik van uw gegevens?
Uw gegevens gebruik ik om mijn dienstverleningen op het gebied van lessen, trainingen en advies te kunnen bieden. Volgens de privacywetgeving moet ik aangeven welke ‘juridische gronden’ ik heb om uw gegevens te gebruiken. Ik heb gegevens van u nodig vanwege de, contractuele, afspraken tussen u en Timmer aan Taal, zoals de aanschaf van een van mijn diensten, of bij een aanvraag voor bijvoorbeeld informatie. Dit is onder andere het geval bij:

- Download brochures en/of artikelen via de website

- Invullen contactformulier

- Aanvraag offerte

- Opvolging offerte

- Opdrachtbevestiging

- Uitvoeren opdracht(en)

- Tussentijdse opvolging en evaluatie van het traject

- Financiële administratie t.b.v. de opdrachten.

Daarnaast kan ik uw gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat ik al mijn klanten en relaties de meest optimale, persoonlijke service wil verlenen. Hierbij houd ik altijd uw privacy goed in de gaten. Dit geldt onder andere voor:

- Reviews & klanttevredenheidsonderzoek

- Bezoek van de website

- Persoonlijk advies.

Ik kan ook een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer er een vermoeden van fraude bestaat. En soms heeft u mij zelf toestemming gegeven om uw gegevens te gebruiken, zoals wanneer u een aanvraag van offerte via de website doet of bij het invullen van het contactformulier via de website. Via duidelijke lijsten houd ik netjes bij welke informatie u heeft opgevraagd en waarvoor u dus uw gegevens hebt achtergelaten om u deze informatie te kunnen toesturen.

Bezoek website (Google analytics)
Wanneer u mijn website bezoekt, zal ik direct gegevens van u verwerken. Ik verwerk uw locatie en registreer uw bezoek aan de website en de route die u volgt. Dit doe ik om mijn website en het gebruik daarvan te optimaliseren en te verbeteren. Dit zodat alles beter aansluit op uw verwachtingen en het gebruik vereenvoudigt. Ik verwerk geen persoonlijke informatie. Zie voor meer informatie hierover bij cookies.

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u mijn website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen, kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Elke keer wanneer u de website van Timmer aan Taal bezoekt, verzamelt zij basistechnische informatie met Google Analytics. Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie hier voor een toelichting over cookies.

Google Analytics
Ook door mijn statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Ik wil graag weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks mijn website bezoeken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren. Ik wil natuurlijk niet dat u ongewenst gevolgd wordt, echter wil ik u zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor heb ik goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind u hier: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Aan wie verstrek ik uw gegevens?
Ik ga zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. Bij het verstrekken van gegevens over u aan derden zal ik deze zoveel mogelijk beperken tot het minimale of wettelijke verplichte. Ik geef uw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor de dienstverlening. Het betreft dan een door mij zorgvuldig geselecteerde bevoegde docent.

Ik verkoop uw gegevens nooit aan derden. Timmer aan Taal treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorg ik dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat mijn veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Hoe lang bewaar ik uw gegevens?
Ik zal uw gegevens bewaren zolang als u gebruik wilt maken van mijn dienstverlening. Ook heb ik vanuit wet- en regelgeving verplichtingen tot het bewaren van gegevens. Dit is onder andere het kunnen aanleveren van bewijslast en/of eventuele vorderingen die betrekking hebben op het heden en het verleden. Daar waar ik geen reden heb die vanuit wet- en regelgeving is bepaald, zal ik uw expliciete vrijwillige toestemming vragen. Deze toestemming kunt u uiteraard ook weer intrekken op het moment dat u geen gebruik meer wilt maken van mijn dienstverlening. Overigens bewaar en gebruik ik uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijder ik alle data die ik van u heb. Ik houd bepaalde termijnen aan. Dit zijn ze:

- Inactieve klantaccounts en klantgegevens verwijder ik na 7 jaar.

- Om aan mijn wettelijke verplichting (Belastingdienst) te voldoen moet ik mijn administratie met uw factuur-, betaal- en opdrachtgegevens tenminste 7 jaar bewaren.

- Als u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaar ik die toestemming 5 jaar lang. Ook als u op een gegeven moment beslist dat u de gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaar ik het intrekken van uw verzoek. De mails die u van mij ontvangt, bewaar ik maximaal 7 jaar, hoogstwaarschijnlijk korter omdat ik de mailingsystemen ook tussentijds opschoon.

- De bovenstaande termijn geldt mits er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Beveiliging en vertrouwen
Uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan zoals aangegeven in dit privacy statement. Ik heb veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die zijn ingevoerd op zowel organisatorisch als technisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet toegestane toegang of kennisgeving aan derden van uw persoonsgegevens te voorkomen. Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, sterke wachtwoorden, virus scanner en back-up.

Ik geef uw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor mijn dienstverlening. Het betreft dan deze partijen zoals: freelance docenten. Mijn partners moeten tenslotte de lessen kunnen uitvoeren, de context voor de lessen kunnen beoordelen, de lessen voorbereiden waarvoor bepaalde gegevens nodig zijn. In verdachte situaties ben ik verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties. De partijen die van mij toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze alleen gebruiken om u een dienst te leveren namens Timmer aan Taal. Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van uw gegevens. Ik verkoop uw gegevens nooit aan derden.

Timmer aan Taal treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorg ik dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat mijn veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wat zijn uw rechten?
Uiteraard blijft u zelf baas over uw gegevens. U heeft het recht Timmer aan Taal te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens, tenzij Timmer aan Taal op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Contactgegevens
Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacybeleid voldoe en volg de regelgeving hierover op. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u altijd contact met mij opnemen via martine@timmeraantaal.nl. Of per post: Carré 141, 5017JG Tilburg, o.v.v. AVG/ Persoonsgegevens.

Wanneer u vervolgens niet tevreden bent over hoe Timmer aan Taal omgaat met uw privacy kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.